شبیه سازی مقالات مهندسی

در این بخش شبیه سازی و آموزش مقالات مختلف قرار داده می شود. بر دانلود مقاله مورد نظر به انتهای همین صحفه مراجعه کنید. به عنوان مقاله و نرم افزار شبیه سازی شده دقت کنید.

برای دانلود به انتهای همین صفحه مراجعه کنید.


مقاله اول

عنوان:

Synchronization of two different chaotic systems using novel adaptive fuzzy sliding mode control

محتوا: فایل مقاله + ویدیوی آموزشی + فایل متلب


مقاله دوم

عنوان

State-of-charge optimizing control approach of battery energy storage system for wind farm

محتوا: فایل مقاله  + فایل متلب


مقاله سوم

عنوان

 Control of a wind energy conversion system equipped by a DFIG for active power generation and power quality improvement

محتوا: فایل مقاله+فایل ورد توضیحات  + فایل متلب


مقاله چهارم

عنوان

طراحی کنترل‌کننده پیش بین با استفاده از توابع لاگر بر روی یک سیستم واقعی و با در نظر گرفتن  قیود

محتوا: فایل ورد گزارش+ فایل متلب


مقاله پنجم

عنوان

Intelligent Demand Response Contribution in Frequency Control of Multi-area Power Systems

حالت فازی نوع۲ نیز اضافه شده است

محتوا: فایل ورد گزارش و آموزش+فایل مقاله+ فایل متلب


مقاله ششم

عنوان

Control of a Semi-active Suspension with a Magnetorheological Damper modeled via Takagi-Sugeno

محتوا: فایل مقاله+ فایل متلب

 


مقاله هفتم

عنوان

A new adaptive non-singleton general type-2 fuzzy control of induction motors subject to unknown time-varying dynamics and unknown load torque

محتوا: ویدیوی آموزشی+فایل ورد توضیحات شبیه سازی+ فایل متلب


مقاله هشتم

عنوان

A new fractional-order developed type-2 fuzzy control for a class of nonlinear systems

محتوا: ویدیوی آموزشی+فایل ورد توضیحات شبیه سازی+ فایل متلب


مقاله نهم

عنوان

 Optimal adaptive intuitionistic fuzzy logic control of anti-cancer drug
delivery systems

محتوا: ویدیوی آموزشی+فایل ورد توضیحات شبیه سازی+ فایل متلب


مطالعه بیشتر