کنترل غیرخطی

کنترل غیرخطی یکی از دروس مهم برای دانشجویان مهندسی برق-کنترل می باشد. بخش اول درس به توصیف سیستم های غیرخطی و تحلیل پایداری می پردازد و بخش دوم به طراحی سیستم های کنترل غیرخطی. در بخش اول مسائل تحلیل سیستم های غیرخطی مرتبه دوم در صفحه فاز، بررسی چرخه حدی و توابع توصیف کننده بررسی می شود. در بخش دوم مباحث کنترل پذیری در سیستم های غیرخطی، دینامیک صفر و طراحی و تحیلیل کنترل کنندههایی مثل خطی سازی پسخور، مدلغزشی، پسگام و … بررسی می شود.

مدرس ۱: دکتر اردشیر محمدزاده

intelligent.controlref@gmail.com

برای دانلود به انتهای همین صفحه مراجعه کنید…


جلسه اول:

موضوع: مقدمه ای بر سیستم های غیرخطی، مشخصات سیستم های غیرخطی، نقطه تعادل، نقطه تکین، نمودارهای فاز، روش عددی، میدان برداری.

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۶۰MB


جلسه دوم:

موضوع: نمودار فاز برای سیستم های غیرخطی، کانون، مرکز گره، نقطه زینی، چرحه حدی، قضه پوانکاره – بندیکسن.

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۶۳MB


جلسه سوم:

موضوع: مفاهیم پایه پایداری، پایداری مستقیم لیاپانوف، قضیه لاسال، کراسفوسکی، بارباشن، باربالات،  پایداری مجانبی، پایداری نمایی،

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۶۳M


جلسه چهارم:

موضوع: روشهای مختلف بدست آوردن تابع لیاپانوف، روش تابع انرژی، گرادیان متغیر، پایداری سیستم های غیر خود گردان، طراحی کنترل با استفاده از لیاپانوف.

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۶۳M


جلسه پنجم:

موضوع: بررسی توابع توصیف کننده، فرکانس و دامنه چرخه حدی، پایداری چرخه های حدی، اشباع، فنر سخت، ناحیه مرده.

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۹۱M


جلسه ششم:

موضوع: خطای سازی پسخور، خطی سازی ورودی-خروجی، دینامیک داخلی، دینامیک صفر- مفهوم مینیمم فاز در سیستم های غیرخطی

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۱۰۵M


جلسه هفتم:

موضوع: مشتق لی، براکت لی، غیر پیچشی بودن، قضیه فربنیوس، کنترل پذیری سیستم های غیرخطی، پیدا کردن دینامیک صفر

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل.

حجم:۱۵۵M


تمرینات کتاب اسلوتین

محتوا: فایل متنی-تصویری

حجم:۶۳


مطالعه بیشتر