شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری در متلب

امروزه شبکه‌های عصبی مصنوعی به­ طور گسترده‌ای، با هدف دست­یابی به کارایی شبه انسانی مطالعه می‌شوند و در حال حاضر کابردهای متنوعی  در شاخه های مختلف مهندسی و حتی علوم انسانی پیدا کرده است. این شبکه‌ها قادرند روابط پیچیده غیرخطی بین متغیرهای ورودی و خروجی را در یک سیستم یاد بگیرند بدون اینکه دانشی قبلی نسبت به آن پدیده یا سیستم داشته باشند.

مدرس: دکتر محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی بناب

جهت مشاوره و راهنمایی پایان نامه ارشد و دکتری از طریق ایمیل intelligent.controlref@gmail.com تماس بگیرید.

لازم به ذکر است که همه شبکه های عصبی و الگوریتم یادگیری در محیط متلب به صورت کد نویسی و قابل تطبیق با مسئله جدید پیاده سازی می شوند.


جلسه اول:

مقده ای بر شبکه های عصبی و الگوریتم های یادگیری


جلسه دوم:

شبکه های عصبی MLP، آموزش بر اساس پس انتشار خطا -گرادیان نزولی، کابرد در تخمین توابع غیرخطی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه سوم:

شبکه های عصبی MLP، روش Full Propagation، کابرد در دسته بندی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه چهارم:

آموزش بر اساس گرادیان نزولی با نرخ تطبیقی و کمترین مربعات خطا

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه پنجم:

 آموزش بر اساس الگوریتم های مرتبه دوم و افزایش سرعت همگرایی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه ششم:

شبکه های عصبی RBF ، آموزش بدون مربی، خوشه بندی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه هفتم:

شبکه های عصبی GMDH (Ivakhenenco)، شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵، تشخیص خطا

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه هشتم:

الگوریتم ژنتیک، تولباکس متلب، کدنویسی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه نهم:

آموزش شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی حافظه دار

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه دهم:

شناسایی غیرخطی بر اساس شبکه های عصبی (مدلهای NNARX, NNFIR, NNEO,…)

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه یازدهم:

آموزش شبکه های عصبی بر اساس فیلتر کالمن توسعه یافته، مسئله پیش بینی بارندگی با داده های واقعی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه دوازدهم:

شبکه های عصبی راف و آموزش این شبکه ها بر اساس فیلتر کالمن و گرادیان نزولی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی


جلسه سیزدهم:

شبکه های عصبی مبتنی بر کانولوشن، تشخیص اعداد دست نویس انگلیسی

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی

جلسه پانزدهم:

آموزش شبکه های عصبی بر اساس PSO

قابل استفاده در پایان نامه های ارشد و دکتری، آموزش به صورت کاملاً کاربردی

 در این جلسه، ابتدا الگوریتم PSO شرح داده می شود، سپس نحوه بهینه سازی شبکه های عصبی با استفاده از این الگوریتم توضیح داده می شود. در نهایت در یک مثال کاربردی از PSO برای طراحی شبکه  عصبی استفاده می شود. از کدهای متلب ارائه شده به راحتی می توانید در مسائل مربوط به خودتان استفاده کنید.

محتوا: فایل آموزشی ۷۲۰pو کدهای متلب و pdf

حجم: حدوداً  ۶۰MB

پیش نماش جلسه پانزدهم:


جلسه شانزدهم:

شبکه های عصبی گاما

محتوا: فایل آموزشی ۷۲۰pو کدهای متلب و pdf

حجم: حدوداً  ۸۰MB

پیش نماش جلسه شانزدهم: 


جلسه هفدهم:

شبکه های عصبی مدل مخچه (CMAC)

 محتوا: فایل آموزشی ۷۲۰pو کدهای متلب و pdf

حجم: حدوداً  ۸۰MB

پیش نماش جلسه شانزدهم: 


جلسه هجدهم:

شبکه های عصبی مثلثاتی و تولباکس متلب


مطالعه بیشتر