آموزش جبرخطی

جبرخطی یکی از دروس پرکاربرد در مهندسی برق می باشد. بسیاری از مفاهیم جبرخطی در پردازش سیگنال کاربرد دارد. در این مجموعه مفاهیم پایه و پرکاربرد جبرخطی در مهندسی برق به ویژه کنترل بررسی خواهد شد. در همه مباحث ارائه شده به دستورهای متلب هم اشاره شده و مثالهایی از متلب شرح داده می شود. این مجموعه با همکاری تیم پژوهشی سیم رف و ابردانش در حال تکمیل شدن است….

منابع اصلی، کتاب جبرخطی دکتر صدیق زاده، جبرخطی دکتر درفشی و جبر خطی دکتر بیژن زاده.

مدرس ۱: دکتر اردشیر محمدزاده

@intelligentcontrolref

intelligent.controlref@gmail.com


جلسه اول:

موضوع: مروری بر مفاهم اولیه و تعاریف

محتوا: فایل آموزشی، پی دی اف فایل و لایسنس.

حجم:۵۹MB


جلسه دوم:

موضوع: نرم ماترسها، تعریف و بررسی ماتریسهای متقارن، هرمیتی، شبه متقارن، شبه هرمیتی، یکین، نرمال و متعامد. بررسی علامت ماتریسها، شرایط ماتریسهای معین مثبت، معین منفی، نیمه معین مثبت و نیمه معین منفی.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۵۹MB


جلسه سوم:

موضوع: دستگاه معادلات جبری، روش حذفی گوسی، روش گوس جردن، ماریسهای مقدماتی، عدد حالت ماتریس، دستگاه  معادلات سازگار-ناسازگار، فرم سطری پلکانی کاهشی

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۸۴MB


جلسه چهارم:

موضوع: تجزیه ماتریس به فرم پایین مثلی-بالا مثلثی- تجزیه چالسکی ماتریسها، جذر ماتریسها، روش ماتریسهای بلوکی، ماتریسهای مقدماتی.

محتوا:فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۴۹MB


جلسه پنجم:

موضوع: تعریف میدان و فضای برداری، زیرفضای برداری، مفهوم اسپن، پایه های یک فضای برداری، استقلال و وابستگی خطی بردارها.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۱۰۵MB


جلسه ششم:

موضوع: رتبه ماتریسها، فضای گستره، فضای پوچی، فضای پوچی چپ، فضای سطرها،

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۱۱۷MB


جلسه هفتم:

موضوع: تعامد بردار بر بردار، تصویر بردار بر یک زیر فضا، تعامدسازی گرام اشمیت.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۸۷MB


جلسه هشتم:

موضوع: مسئله حدقل مربعات با استفاده از تصاویر متعامد. پایه های متعامد یکه. پایه های متعامد یکه با استفاده از تصاویر متعامد.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۶MB


جلسه نهم:

موضوع: بردارهای ویژه و مقادیر ویژه، قطری سازی ماتریس های مربعی.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۵MB


جلسه دهم:

موضوع: توابع ماتریسی، ماتریس انتقال حالت، پاسخ زمانی سیستم های خطی در حوزه فضای حالت با روشهای مختلف.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۷۰MB


جلسه یازدهم:

موضوع: مقادیر منفرد و کاربردهای آن در تعیین رتبه ماتریس و نرم ۲، تجزیه SVD و کاربردهای آن در تقریب رتبه پایین ماتریسها، بدست آوردن پایه های فضای گستره، پوچی، فضای سطرها و فضای پوچی چپ و کاربرد آن در حل مسئله حداقل مربعات.

محتوا: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف فایل.

حجم:۵۵MB


دانلود فایل های آموزشی

لطفاً هنگام دانلود اطلاعات خود را وارد کنید. لینکهای برای شما ایمیل خواهد شد.

لطفاً اشکلات خود را به صورت کامنت زیر همین صفحه مطرح کنید. در اولین فرصت توسط همکاران پاسخ داده خواهد شد.

 

مطالعه بیشتر