کنترل مدرن

کنترل مدرن یکی از دروس اصلی و پایه ای برای دانشجویان کنترلی می باشد. بر خلاف کنترل خطی، با استفاده از اصولی که در این مجموعه یاد میگیرید میتواند کنترل کنند های بهینه ای برای سیستم خود طراحی و پیاده سازی کنید. در روشهای کنترل مدرن که در حوزه فضای حالت طراحی می شوند میتوانید تمام قیدهای عملی روی سیگنال کنترلی و حالت های سیستم اعمال کنید.

مطالب این مجموعه به دو بخش تقسیم می شود. در بخش اول به توصیف سیستم های خطی در فضای حالت، مدلسازی و بررسی مفاهیم اولیه در این زمینه خواهیم پرداخت. در بخش دوم مسئله طراحی و پیاده سازی کنترل کننده ها و رویتگرها در فضای حالت و همچنین پایداری آنها بررسی خواهد شد.

منابع اصلی این مجموعه کتابهای کنترل مدرن دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد.


جلسه اول:

موضوع: مروری بر مفاهیم پایه و جبرخطی

حجم فایل: ۷۱MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه دوم:

موضوع: مقادیر ویژه، بردارهای ویژه، بردارهای ویژه تعمیم یافته، قطری سازی، بلوکهای جردن

حجم فایل: ۸۴MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه سوم:

موضوع: نمایش فضای حالت، انتخاب متغیرهای حالت، خطی سازی، ارتباط تابع تبدیل و فضای حالت، مقدمه ای بر تبدیلهای همانندی

حجم فایل: ۸۶MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه چهارم:

موضوع: پاسخ کامل سیستم در حوزه فضای حالت، ماتریس انتقال حالت، برررسی روشهای پیدا کردن ماتریس انتقال حالت با استفاده از روش لاپلاس، کیلی همیلتون و تبدیلهای همانندی (قطری و جردن).

حجم فایل: ۹۸MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه پنجم:

موضوع: معرفی مفاهیم رویت پذیری، کنترل پذیری، آشکارپذیری و پایدارپذیری، بررسی آزمونهای رویت پذیری: ماتریس رویت پذیری، روش PBH و کانونیکال جردن، تجزیه سیستم به دو زیر سیستم رویت پذیری و رویت ناپذیری،

حجم فایل: ۹۰MB


جلسه ششم:

موضوع: بررسی کنترل پذیری و پایدار پذیری سیستم ها، آزمونهای کنترل پذیری و تجزیه سیستم ها به دو زیر سیستم کنترل پذیر و کنترل ناپذیر

حجم فایل: ۱۱۸MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه هفتم:

موضوع: بررسی تحقق های کنترل پذیر، رویت پذیر، کنترل کننده و رویت کننده، پارامترهای مارکوف و تحقق مینیمال.

حجم فایل: ۱۱۰MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه هشتم:

موضوع: طراحی کنترل فیدبک حالت، تعیین گین فیدبک حالت با روشهای بس-گورا، آکرمن، کانونیکال کنترل کننده، طراحی کنترلر برای ردیابی سیگنال  مرجع.

حجم فایل: ۱۱۰MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


جلسه نهم:

موضوع: طراحی رویتگر لوئنبرگ، رویتگر کاهش مرتبه یافته، طراحی فیدبک حالت در حضور رویتگرها، طراحی جایاب قطب برای ردیابی ورودی مرجع.

حجم فایل: ۱۰۹MB

محتویات: فایل آموزشی با فرمت MP4، پی دی اف محتوای درس


دانلود فایل های آموزشی

 

 

مطالعه بیشتر