کنترل تطبیقی در متلب

کنتدر این پست کنترل تطبیقی در متلب به کاربردی  از صفر تا صد آموزش داده می شود. کنترل تطبیقی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کنترل سیستم های خطی و غیرخطی می باشد. همه مطالب ارائه شده به صورت ریز در محیط متلب شبیه سازی می شوند.

مرجع: کنترل تطبیقی نوشته استروم و جزوه کنترل تطبیقی دکتر خاکی صدیق استاد گروه کنترل دانشگاه خواجه نصیر

مدرس: دکتر محمدزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی بناب

جهت مشاوره و راهنمایی پایان نامه ارشد و دکتری از طریق ایمیل intelligent.controlref@gmail.com تماس بگیرید.

سرفصل مطالب:


جلسه اول:

مقدمه

در این جلسه یک مقدمه ای در مورد تعریف کنترل تطبیقی، اهمیت و کاربردهای آن ارائه می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p

حجم: ۳۰MB

پیش نمایش جلسه اول:

[/showhide]


جلسه دوم:

شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس LS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم LS تخمین زده می شود.

مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۴MB

پیش نمایش جلسه دوم:

[/showhide]


جلسه سوم:

شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس RLS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی بر اساس الگوریتم RLSتخمین زده می شود. مباحث ارائه شده در محیط متلب شبیه سازی شده و اثرات تغییرات ناگهانی و آرام پارامترها انتخاب نوع مدل، نوع سیگنال ورودی از نظر PE و اثر نویز با شبیه سازی نشان داده می شود. همچنین مسائل forgetting factor  و covariance resetting  بررسی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش جلسه سوم:

[/showhide]


جلسه چهارم:

شناسایی دینامیک و تخمین پارامترها بر اساس ELS

در این جلسه دینامیک سیستم های خطی و  پارامترهای سیستم های غیرخطی در حضور نویز رنگی بر اساس الگوریتم ELS تخمین زده می شود. همچنین نکاتی تکمیلی در خصوص شناسایی حلقه بسته مرتبه لازم برای PE سیگنال ورودی ارائه می شود مباحث در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۷۰MB

پیش نمایش جلسه چهارم:

[/showhide]


جلسه پنجم:

شناسایی در فضای حالت و طراحی رویتگرهای تطبیقی

در این جلسه شناسایی در فضای حالت (زمان پیوسته) بررسی شده و رویتگرهای تطبیقی (Adaptive observer) پایدار با رویکردهای مختلف طراحی می شوند. مباحث ارائه شده  در متلب به صورت سیمولینک شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش جلسه پنجم:

[/showhide]


جلسه ششم:

کنترل کننده فیدبک خروجی دینامیکی (جایاب قطب)

در این جلسه مقدمه ای بر رگلاتورهای خودتنظیم (self-tuning regulator) ارائه شده و  کنترل کننده فیدبک خروجی (Dynamic output feedback controller) یا همان جایاب قطب (pole placement) با حداقل مرتبه طراحی می شود. مباحث ارائه شده  درحالت بدون حذف صفر- قطب و  حالت حذف صفر- قطب پایدار در متلب  شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش جلسه ششم:

[/showhide]


جلسه هفتم:

رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم (Indirect self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم غیرمستقیم ارائه شده و مسائلی مثل اثر اغتشاش و نحوه حذف اثر آن، اختمام انتگرال گیر (Integrator Windup ) و اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، بحث می شود. همه مباحث به صورت کامل در متلب  شبیه سازی می شود.

 

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۱۲۰MB

پیش نمایش جلسه هفتم:

[/showhide]


جلسه هشتم:

رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم(Direct self tuning regulators)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم مستقیم برای سیستم های می12نمم فاز و غیر مینیمم فاز طراحی می شود.  اثر اغتشاش ، اثر تخمین دینامیک سیستم با مرتبه بالاتر یا پایینتر از مرتبه واقعی، و همچنین تاثیر پارامترهای متغیر با زمان در شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p+ فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه هشتم :

[/showhide]


جلسه نهم:

رگلاتورهای تصادفی

در این جلسه رگلاتورهای بهینه تصادفی طراحی می شوند ( Stochastic Reqgulators). کنترل کننده های Minimum Variance و Moving Average طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه نهم :

[/showhide]


جلسه دهم:

رگلاتورهای تصادفی- بخش دوم حالت تطبیقی (خود تنظیم)

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم بهینه تصادفی طراحی می شوند (Self-tuning Stochastic Reqregulators ). کنترل کننده های Minimum Variance و   Moving Average در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. همچنین به مسئله طراحی کنترلر میانگین متحرک برای ردیابی ورودی مرجع پرداخته می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش جلسه دهم :

[/showhide]


جلسه یازدهم:

رگلاتورهای تصادفی تعمیم یافته

در این جلسه رگلاتورهای خودتنظیم تعمیم یافته طراحی می شوند (generalized minimum variance Self-tuning  Reqregulators ). این کنترل کننده ها در حالت تطبیقی مستقیم و غیر مستقیم طراحی شده در متلب شبیه سازی می شوند. این کنترل کننده قابل اعمال به سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیمم فاز می باشد

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه یازدهم : 

[/showhide]


جلسه دوازدهم:

ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها

در این جلسه به موضوع مهم ارزیابی عملکرد کنترل کننده ها بر اساس ایده حدقل واریانس پرداخته می شود. (Controller Performance Assessmentq
using the MV Concept ). سه رویکرد مختلف برای بدست آوردن شاخص هریس (Harris) مورد استفاده قرار گرفته شده در متلب شبیه سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۸۰MB

پیش نمایش جلسه دوازدهم : 

[/showhide]


جلسه سیزدهم:

کنترل کننده پیش بین یک گام به جلو

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود همچنین اثرات تاخیر، نامیعنی گین و اغتشاش با شبیه سازی نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه سیزدهم:

[/showhide]


جلسه چهاردهم:

کنترل کننده تطبیقی پیش بین یک گام به جلو برای سیستم های نامعین

در این جلسه کنترل کننده پیش بین یک گاqم به جلو (One Step-Ahead Predictive Control) به صورت تطبیقی برای سیستم های مینیمم فاز و غیر مینیم فاز با دینامیک نامعین طراحی شده و در متلب شبیه سازی می شود. علاوه بر دینامیک سیستم، تأخیر نیز نامعین فرض می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۰۰MB

پیش نمایش جلسه چهاردهم : 

[/showhide]


جلسه پانزدهم:

کنترل کننده تطبیقی پیش بین تعمیم یافته GPC

در این جلسه کنترل کننده پیش بین تعمیم یافته (Generalized Predictive Control)q با افق پیش بینی دلخواه طراحی و پیاده سازی می شود. این کنترل کننده هم به صورت mfile و هم به صورت Simulink پیاده سازی شده و به سیستم های مختلف در حوزه زمان گسسته و زمان پیوسته اعمال می شود. شبیه سازی ها  به صورت گویا و ساده طراحی شده تا به راحتی قابل ویرایش و  اعمال به سیستم های مختلف باشد.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۸۰MB

پیش نمایش جلسه پانزدهم:

[/showhide]


جلسه شانزدهم:

کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش گرادیان

در این جلسه مقدمه بر کنترل تطبیقی مدل مرجع (Model Reference Adaptive Control) اqرائه شده و روش گرادیان (MIT Rule) با چندین مثال گویا شرح داده می شود. این کنترل در متلب بر روی مدل مرتبه دوم یک موتور DC با پارامترهای نامعین پیاده سازی می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۱۱۰MB

پیش نمایش جلسه شانزدهم:

[/showhide]


جلسه هفدهم:

کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش گرادیان نرمالیزه شده

در این جلسه کنترل تطبیقی مدل مرجع روش گرادیان نرمالیزه شqده ( Normalized MIT Rule Model Reference Adaptive Control )  شرح داده می شود. با شبیه سازی های مختف اثر تاخیر، اغتشاش خارجی، پارامترهای متغیر با زمان و همچنین مرتبه مدل نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه هفدهم :

[/showhide]


جلسه هجدهم:

کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع، روش لیاپانوف

در این جلسه کنترل تطبیقی مدل مرجع روش لیاپانوف ( Model Reference Adaptive Control Based on Lqyapunov stability analysis)  با مثال های مختلف شرح داده می شود. ضرایب کنترلر PI برای موتور DC با استفاده از این روش تنظیم می شود. با شبیه سازی های مختلف، اثر سطح سیگنال مرجع، اندازه نرخ تطبقی، پارامترهای متغیر با زمان و همچنین مرتبه مدل نشان داده می شود.

محتوا: فایل آموزشی با کیفیت ۷۲۰p + فایل های متلب

حجم: ۹۰MB

پیش نمایش جلسه هجدهم : 

[/showhide]


 

 

مطالعه بیشتر