کتاب کنترل فازی نوع۲

برای خرید کتاب اینجا کلیک کنید

دانلود صفحات اولیه

فهرست مطالب کتاب

فصل ۱-     مقدمه ای بر سیستم های فازی و کنترل فازی.. ۵

۱-۱-     پیشینه تاریخی.. ۵

۱-۲-     کنترل فازی تطبیقی چیست؟. ۶

۱-۳-     چرا کنترل فازی تطبیقی؟. ۷

۱-۴-     مشکلات موجود در کنترلکننده فازی تطبیقی.. ۸

فصل ۲-     تقسیم بندی کنترل کننده های فازی تطبیقی.. ۱۰

۲-۱-     کنترل فازی تطبیقی مستقیم. ۱۰

۲-۲-     کنترل کننده فازی تطبیقی غیرمستقیم. ۱۰

۲-۳-     ترکیب کنترل کننده فازی تطبیقی با دیگرکنترل کننده ها ۱۱

۲-۳-۱-     ترکیب کنترل تطبیقی مستقیم با غیرمستقیم.. ۱۱

۲-۳-۲-     ترکیب کنترل فازی ترکیبی با دیگر کنترل کننده ها به منظور جبران خطای تخیمن.. ۱۱

۲-۳-۳-     ترکیب کنترل فازی ترکیبی با کنترل فیدبک خروجی.. ۱۲

۲-۳-۴-     ترکیب کنترل فازی تطبیقی با کنترل ……. ۱۲

۲-۳-۵-     ترکیب کنترل فازی تطبیقی با کنترل نظارتی.. ۱۲

۲-۳-۶-      ترکیب کنترل فازی تطبیقی با دیگر روشهای کنترلی.. ۱۳

۲-۴-     کلاس های مختلف سیستم های غیرخطی.. ۱۳

۲-۴-۱-     سیستم های غیرخطی افاین.. ۱۴

۲-۴-۲-     سیستم های غیرخطی غیرافاین.. ۱۵

۲-۴-۳-     سیستم های غیرخطی به فرم پسخور ۱۶

۲-۴-۴-     سیستم های غیرخطی پسخور- محض…. ۱۸

۲-۴-۵-     سیستم های غیرخطی تک ورودی- تک خروجی وچند ورودی- چند خروجی.. ۱۸

۲-۴-۶-     سیستم های غیرخطی پسخور خروجی و حالت… ۱۹

۲-۴-۷-     سیستم های گسسته وپیوسته. ۲۰

۲-۵-     مکانیزم تطبیق درسیستم های فازی.. ۲۱

۲-۵-۱-     تنظیم پارامترها ۲۱

۲-۵-۲-     تنظیم ساختار وپارامتر. ۲۱

فصل ۳-     سیستم های فازی  نوع دوم. ۲۴

۳-۴-     ویژگی های سیستم های فازی نوع دوم. ۲۸

۳-۶-     فازی سازی   ۳۲

۳-۱۰-   پیاده سازی در متلب… ۴۱

۳-۱۱-   طراحی یک سیستم فازی نوع دوم کلی با یک مثال.. ۵۵

۳-۱۲-   سیستم فازی نوع دوم بازهای.. ۶۰

فصل ۴-     آموزش سیستم های فازی نوع دوم بازه بر اساس پس انتشارخطا ۶۴

۴-۱-     مقدمه  ۶۴

۴-۲-     آموزش سیستم فازی با کاهش مرتبه Nie-Tan. 64

۴-۲-۱-     پیاده سازی در متلب… ۶۷

۴-۳-     سیستم فازی با کاهش مرتبه KM-EKM… 72

۴-۴-     آموزش سیستم فازی نوع دوم با فیلتر کالمن توسعه یافته. ۷۸

۴-۵-     آموزش سیستم فازی نوع دوم بر اساس الگوریتم ژنتیک… ۸۳

۴-۶-۴-     الگوریتم ژنتیک در متلب… ۸۸

۴-۸-     آموزش شبکه های عصبی بر اساس PSO… 108

۴-۱۲-   آموزش سیستم فازی نوع ۲ با استفاده از الگوریتم های مرتبه دوم. ۱۱۷

۴-۱۲-۱-   مقدمه…………….. ۱۱۷

۴-۱۲-۲-   روش نیوتن…………. ۱۱۸

۴-۱۲-۳-   روش لونبرگ – مارکوآت… ۱۱۸

۴-۱۲-۴-   روش CG…………… 119

۴-۱۲-۵-   پیاده سازی در متلب… ۱۲۰

فصل ۵-     کنترل تطبیقی غیر مستقیم پایه. ۱۲۵

۵-۱-     مشخصات مسأله. ۱۲۵

۵-۲-     طراحی کنترل کننده فازی.. ۱۲۶

۵-۳-     طراحی قاعده تعدیل.. ۱۲۹

۵-۴-     کاربرد در متعادل کردن پاندول معکوس… ۱۳۲

۵-۵-     نتیجه گیری.. ۱۳۴

فصل ۶-      کنترل تطبیقی غیرمستقیم نوع دوم با تقریب خطای تخمین.. ۱۳۶

۶-۱-     مقدمه. ۱۳۶

۶-۲-     مرور کلی کارهای انجام شده ۱۳۶

۶-۳-     کنترل فازی تطبیقی مقاوم با حذف اثر خطای تخمین.. ۱۳۷

۶-۳-۱-     مشخصات مسأله. ۱۳۷

۶-۳-۲-     تخمین نامعینی ها ۱۳۷

۶-۳-۳-     طراحی کنترل کننده ۱۴۰

۶-۳-۱-     طراحی کنترل کننده ۱۴۶

۶-۳-۲-     آنالیز پایداری و استنتاج قوانین تطبیقی.. ۱۴۷

۶-۳-۳-     مکانیزم سویچ.. ۱۵۱

۶-۳-۴-     کاربردها……….. ۱۵۴

۶-۳-۵-     نتیجه گیری   ۱۵۷

فصل ۷-     کنترل  فازی تطبیقی مستقیم. ۱۵۹

۷-۱-     مقدمه……….. ۱۵۹

۷-۲-     مرور کارهای گذشته. ۱۵۹

۷-۲-۱-     کنترل فازی تطبیقی  با  محدودیت های کمتر. ۱۶۱

۷-۲-۲-     سیستم فازی نوع دوم. ۱۶۲

۷-۲-۳-      شبیه سازی.. ۱۷۳

۷-۲-۴-     نتیجه گیری   ۱۷۷

فصل ۸-     کنترل فازی تطبیقی مستقیم با ساختار خود تنظیم. ۱۷۸

۸-۱-     مقدمه……….. ۱۷۸

۸-۲-     مرور کارهای انجام شده ۱۷۸

۸-۳-     توصیف الگوریتم ساختار خود تنظیم. ۱۸۰

۸-۴-     قوانین تطابق در کنترل کننده فازی تطبیقی با ساختار خود تنظیم. ۱۸۹

۸-۵-     کاربرد در کنترل پاندول معکوس… ۱۹۲

۸-۶-     نتیجه گیری.. ۱۹۳

فصل ۹-     محدودیت حالت بوسیله کنترل نظارتی.. ۱۹۵

۹-۱-     مقدمه………. ۱۹۵

۹-۲-     کنترل نظارتی برای سیستم کنترل فازی تطبیقی غیر مستقیم. ۱۹۵

۹-۳-     کنترل نظارتی برای سیستم کنترل فازی  در حالت کلی.. ۱۹۸

فصل ۱۰-   کنترل فازی لغزشی تطبیقی.. ۲۰۱

۱۰-۱-   مقدمه………. ۲۰۱

۱۰-۲-   طراحی کنترل کننده ۲۰۱

۱۰-۳-    شبیه سازی   ۲۰۵

مطالعه بیشتر