هیئت علمی

گروه آموزشی و پژوهشی آماده همکاری با اساتید محترم می باشد. برای تماس و همکاری با از طریق ایمیل زیر اقدام بفرمایید.

intelligent.controlref@gmail.com